Pierwsza Pomoc

W zakresie pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego świadczymy takie usługi jak:

Szkolenia:

 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy w zakładach pracy w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy (Dz.U.2008.223.1460 z późn. zm.)
 • Szkolenie okresowe z pierwszej pomocy w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U.2004.180.1860 z dnia 27 lipca 2014 r. z późn. zm. 
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców oraz opiekunów dziecka - w wymiarze 5 do 10 godzin, przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci, a także pracowników opiekuńczo wychowawczych i pomocy wychowawczej 
 • Szkolenie z zakresu obsługi punktów pierwszej pomocy - w wymiarze 4 do 6 godzin, przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do obsługi punktów pierwszej pomocy w zakładach pracy, miejscach publicznych, podczas imprez sportowych, artystycznych lub turystycznych
 • Szkolenie "Zostań Ratowniczkiem" - w wymiarze 8 do 10 godzin przeznaczone dla dzieci w ramach lekcji wychowawczych i wychowania komunikacyjnego
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla kierowców - w wymiarze 6 do 8 godzin, przeznaczone dla uczestników kursu prawa jazdy
 • Szkolenie programowe pierwszej pomocy - przeznaczone dla potrzeb zakładowych lub oświatowych oraz organizacji społecznych. Wymiar szkolenia określa zleceniodawca.

Seminaria:

 • Seminarium okresowe z pierwszej pomocy - przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenia w różnym zakresie wymienione w ofercie. Służą przedłużeniu kwalifikacji i ważności uzyskanych zaświadczeń, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy oraz zapoznaniu się ze zmianami dotyczącymi zasad w zakresie ratownictwa medycznego. Wymiar zajęć od 3 do 8 godzin w okresach od 3 do 5 lat 
 • Wymiana doświadczeń z zakresu pierwszej pomocy - przeznaczone dla różnorodnych placówek dydaktycznych, ośrodków szkoleń, instytucji naukowych, władz samorządowych, instruktowów pierwszej pomocy oraz osób posiadających ukończone specjalistyczne kursy kwalifikacyjne w zakresie ratownictwa medycznego. Zakres tematyczny i czas seminarium określa zleceniodawca.

Pokazy, ćwiczenia:

 • Praktyczne pokazy udzielania pierwszej pomocy przy udziale pozorantów, z zastosowaniem sprzętu ratowniczego, środków pierwszej pomocy i fantomów. Przeznaczone dla potrzeb zakłądów, placówek oświatowych, społęcznych i samorządowych. Zakres i czas trwania określa zleceniodawca.
 • Ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy - z zastosowaniem sprzętu ratowniczego, środków pierwszej pomocy i fantomów, służą nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeznaczone dla wszystkich grup zawowodych, oświatowych, społecznych i ratownictwa. Zakres  i czas trwania ustala zleceniodawca
 • Organizacja zawodów ratowniczych z zasad udzielania pierwszej pomocy - tworzenie dokumentacji, organizacja sędziów, regulaminów, pozorantów, stanowisk urazowych, sprzętu i środków pierwszej pomocy. Przeznaczone dla ratownictwa, zakładów pracy posiadających własne służby ratownicze, szkół oraz organizacji społecznych i samorządowych, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz współzawodnictwa. Zakres do ustalenia ze zleceniodawcą. 

Dokumentacja zakładowego ratownictwa medycznego:

 • Szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji
 • Opracowywanie regulaminów i instrukcji w zakresie ratownictwa medycznego
 • Opracowywanie programów kursów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Opracowywanie programów nauczania
 • Opracowywanie potrzeb sprzętowych

Tworzenie i nadzór nad zakładowym ratownictwem medycznym:

 • Doradztwo w zakresie tworzenia służb ratowniczych
 • Pomoc przy opracowywaniu dokumentacji
 • Organizowanie szkoleń i ćwiczeń praktycznych
 • Doradztwo w sprawach pozyskania i doboru sprzętu ratunkowego
 • Sporządzanie planów, instrukcji i regulaminów