Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

W zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy świadczymy uslugi takie jak:

Szkolenia BHP:

 • Szkolenia okresowe BHP przeznaczone dla:

          - pracodawców

          - osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści, itp.)

          - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

          - projektantów, konstruktorów maszyn i innych technicznych

          - pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

          - pracowników administracyjno-biurowych 

          w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
          z dnia 27 lipca 2004 r.(Dz.U..2004.180.1860 z późn zm.)

 • Szkolenie wstępne instruktaż BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Dz.U.2004.180.1860 z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm.)
 • Ocena ryzyka zawodowego - w wymiarze od 10 do 40 godzin przeznaczony dla pracodawców, służb BHP i pracowników przeprowadzających ocenę ryzyka zowodowego w zakładzie pracy
 • Szkolenie z organizowania szkoleń i popularyzacji zagadnień BHP - w wymiarze od 10 do 30 godzin przeznaczony dla pracodawców, pracowników służb BHP i służby szkoleniowej w zakładzie pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń - w wymiarze od 20 do 60 godzin przeznaczone dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP i członków komisji bezpieczeństwa pożarowego
 • Postępowanie powypadkowe - w wymiarze od 10 do 20 godzin przeznaczone dla pracodawców, pracowników służb BHP, osób kierujących pracownikami, przedstawicieli i pracowników Społecznej Inspekcji Pracy, członków komisji powypadkowej
 • Organizacja i przeprowadzanie instruktażu ogólnego i stanowiskowego - w wymiarze od 10 do 20 godzin przeznaczone dla pracodawców, pracowników służby BHP oraz osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia z opracowywania programów - dla przeprowadzania szkoleń wstępnych, okresowych i innych w zakresie BHP w zakładzie pracy, w wymiarze od 10 do 20 godzin (zgodnie z Dz.U.2004.180.1860)
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pomocy w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy (Dz.U.2008.223.1460 z dnia 21 listopada 2008 r. z póżn zm.)
 • Szkolenie z obsługi punktów pierwszej pomocy - w wymiarze od 4 do 6 godzin przeznaczone dla pracowników upoważnionych i wyznaczonych do obsługi punktów pierwszej pomocy zorganizowanych w zakładach pracy, w miejscach publicznych, podczas imprez sportowych, artystycznych i turystycznych. 

Seminaria BHP:

 • Seminarium okresowe BHP - przeznaczone dla osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w różnym zakresie, służy przedłużeniu kwalifikacji i ważności zaświadczeń, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy oraz zapoznanie się z nowościami i zmianami w zakresie bezpieczństwa i higieny pracy. Wymiar zajęć od 3 do 8 godzin w okresach co 3 lub 5 lat. 
 • Wymiana doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - przeznaczone dla różnorodnych placówek dydaktycznych, ośrodków szkoleń, instytucji naukowych, władz samorządowych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób posiadających ukończone specjalistyczne kursy kwalifikacyjne w zakresie BHP wymienione w ofercie. Zakres tematyczny i czas trwania seminarium określa zleceniodawca lub organizator. 

Pokazy i ćwiczenia z zakresu BHP:

 • Praktyczne pokazy w zakresie stosowania środków i sprzętu ochronnego BHP - przy udziale pozorantów z zastosowaniem sprzętu ratowniczego, środków pierwszej pomocy, fantomów, środków ochronnych. Przeznaczone dla potrzeb różnych zakładów, placówek oświatowych, społecznych i samorządowych. Zakres i czas trwania okresla zleceniodawca lub organizator. 
 • Ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy w ramach BHP - z zastosowaniem sprzętu i środków ochronnych, przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, oświatowych i społecznych, służą nabyciu umiejętności praktycznych. Zakres i czas trwania ustala zleceniodawca. 

Nadzór BHP w zakładach pracy: 

 • Doradztwo w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy
 • Szkolenia wstępne nowozatrudnionych pracowników - instruktaże
 • Szkolenia okresowe pracodawców, osób kierujących pracownikami, technlogów, pracowników administracyjno-biurowych oraz wszystkich stanowisk robotniczych
 • Opracowywanie róznorodnej dokumentacji w zakresie BHP
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń praktycznych
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji
 • Opracowywanie regulaminów i instrukcji BHP
 • Opracowywanie programów kursów i szkoleń wstępnych, okresowych i innych z zakresu BHP
 • Opracowywanie programów nauczania
 • Opracowywanie punktów pierwszej pomocy i apteczek
 • Opracowywanie potrzeb i dobór środków i sprzętu ochronnego
 • Doradztwo w sprawach pozyskania i dobru sprzętu i środków ochronnych
 • Sporządzanie planów, instrukcji stanowiskowych i regulaminów pracy
 • Pełny zakres postępowania powypadkowego - ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
 • Opracowywanie i ocena ryzyka zawodowego w zakładzie pracy
 • Profilaktyka przeciwpożarowa w pełnym zakresie
 • Zakładowe ratownictwo medyczne w pełnym zakresie
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Społeczną Inspekcją Pracy i innymi organami kontroli warunków BHP
 • Kontrole w zakładzie pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP

... i inne zadania zgodne z odpowiednimi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniach.