Szkolenia i seminaria

Szkolenia BHP:

 • Szkolenia okresowe BHP przeznaczone dla:

          - pracodawców

          - osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści, itp.)

          - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

          - projektantów, konstruktorów maszyn i innych technicznych

          - pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

          - pracowników administracyjno-biurowych 

          w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
          z dnia 27 lipca 2004 r.(Dz.U..2004.180.1860 z późn zm.)

 • Szkolenie wstępne instruktaż BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Dz.U.2004.180.1860 z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm.)
 • Ocena ryzyka zawodowego - w wymiarze od 10 do 40 godzin przeznaczony dla pracodawców, służb BHP i pracowników przeprowadzających ocenę ryzyka zowodowego w zakładzie pracy
 • Szkolenie z organizowania szkoleń i popularyzacji zagadnień BHP - w wymiarze od 10 do 30 godzin przeznaczony dla pracodawców, pracowników służb BHP i służby szkoleniowej w zakładzie pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń - w wymiarze od 20 do 60 godzin przeznaczone dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP i członków komisji bezpieczeństwa pożarowego
 • Postępowanie powypadkowe - w wymiarze od 10 do 20 godzin przeznaczone dla pracodawców, pracowników służb BHP, osób kierujących pracownikami, przedstawicieli i pracowników Społecznej Inspekcji Pracy, członków komisji powypadkowej
 • Organizacja i przeprowadzanie instruktażu ogólnego i stanowiskowego - w wymiarze od 10 do 20 godzin przeznaczone dla pracodawców, pracowników służby BHP oraz osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia z opracowywania programów - dla przeprowadzania szkoleń wstępnych, okresowych i innych w zakresie BHP w zakładzie pracy, w wymiarze od 10 do 20 godzin (zgodnie z Dz.U.2004.180.1860)
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pomocy w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy (Dz.U.2008.223.1460 z dnia 21 listopada 2008 r. z póżn zm.)
 • Szkolenie z obsługi punktów pierwszej pomocy - w wymiarze od 4 do 6 godzin przeznaczone dla pracowników upoważnionych i wyznaczonych do obsługi punktów pierwszej pomocy zorganizowanych w zakładach pracy, w miejscach publicznych, podczas imprez sportowych, artystycznych i turystycznych. 

Szkolenia Pierwsza Pomoc:

 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy w zakładach pracy w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy (Dz.U.2008.223.1460 z późn. zm.)
 • Szkolenie okresowe z pierwszej pomocy w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U.2004.180.1860 z dnia 27 lipca 2014 r. z późn. zm. 
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców oraz opiekunów dziecka - w wymiarze 5 do 10 godzin, przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci, a także pracowników opiekuńczo wychowawczych i pomocy wychowawczej 
 • Szkolenie z zakresu obsługi punktów pierwszej pomocy - w wymiarze 4 do 6 godzin, przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do obsługi punktów pierwszej pomocy w zakładach pracy, miejscach publicznych, podczas imprez sportowych, artystycznych lub turystycznych
 • Szkolenie "Zostań Ratowniczkiem" - w wymiarze 8 do 10 godzin przeznaczone dla dzieci w ramach lekcji wychowawczych i wychowania komunikacyjnego
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla kierowców - w wymiarze 6 do 8 godzin, przeznaczone dla uczestników kursu prawa jazdy
 • Szkolenie programowe pierwszej pomocy - przeznaczone dla potrzeb zakładowych lub oświatowych oraz organizacji społecznych. Wymiar szkolenia określa zleceniodawca.

Szkolenia PPOŻ:

 • Szkolenie ze zwalczania pożarów i organizacji ewakuacji osób z obiektów dla pracowników wyznaczonych w zakładach pracy do wykonywania czynności w zakresie organizowania ewakuacji w ramach BHP  - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy (Dz. U. 2008.223.1460 z dnia 21 listopada 2008 r. z późn. zm.)
 • Instruktaż wstępny z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach BHP - przeznaczony dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.)
 • Szkolenie z posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.)
 • Szkolenie okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.)
 • Szkolenie z zakresu obsługi punktów ppoż. i obsługiwania się sprzętem przeciwpożarowym (gaśnice, hydranty, centralki ppoż.) - w wymiarze 4 do 6 godzin przeznaczone dla pracowników upoważnionych i wyznaczonych do obdługi sprzętu gaśniczego i punktów przeciwpożarowych zorganizowanych w zakładach pracy, miejscach publicznych i imprezach
 • Szkolenie z zakresu posługiwania się sprzętem ratowniczym i środkami ochronnymi w ramach BHP - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004.180.1860 z późn. zm.)
 • Szkolenie programowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej - przeznaczone dla potrzeb zakładowych i oświatowych. Wymiar szkolenia określa zleceniodawca.

Szkolenia Obrona Cywilna:

 • Szkolenie okresowe z zakresu obrony cywilnej - przeznaczone dla różnych formacji OC w zakresie powszechnej samoobrony zgodnie z programem szkoleń
 • Szkolenie programowe z zakresu obrony cywilnej - przeznaczone dla potrzeb zakładowych i oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych), szkół przetrwania, obrony cywilnej, ratownictwa zakładowego oraz różnych organizacji społecznych. Wymiar szkolenia określa zleceniodawca.
 • Szkolenie z posługiwania się sprzętem ratowniczym i środkami ochronnymi - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych w zakresie powszechnej samoobrony
 • Szkolenie z posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym - przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych i społecznych w zakresie powszechnej samoobrony.

Seminaria BHP:

 • Seminarium okresowe BHP - przeznaczone dla osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne w różnym zakresie, służy przedłużeniu kwalifikacji i ważności zaświadczeń, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy oraz zapoznanie się z nowościami i zmianami w zakresie bezpieczństwa i higieny pracy. Wymiar zajęć od 3 do 8 godzin w okresach co 3 lub 5 lat.

Seminaria Pierwsza Pomoc:

 • Seminarium okresowe z pierwszej pomocy - przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenia w różnym zakresie wymienione w ofercie. Służą przedłużeniu kwalifikacji i ważności uzyskanych zaświadczeń, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy oraz zapoznaniu się ze zmianami dotyczącymi zasad w zakresie ratownictwa medycznego. Wymiar zajęć od 3 do 8 godzin w okresach od 3 do 5 lat.

Seminaria PPOŻ:

 • Okresowe seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenia kwalifikacyjne. Służy przedłużeniu kwalifikacji i ważności zaświadczeń, przypomnieniu oraz utrwaleniu wiedzy, a także zapoznaniu się ze zmianami w zakresie ochrony ppoż. Wymiar zajęć od 3 do 8 godzin w okresach od 3 do 5 lat

Seminaria Obrona Cywilna:

 • Seminarium okresowe z zakresu obrony cywilnej - przeznaczone dla osób posiadających ukończone szkolenia kwalifikacyjne w zakresie wymienionym w ofercie. Służy przedłużeniu kwalifikacji i ważności zaświadczeń, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy oraz zapoznaniu się ze zmianami w zakresie obrony cywilnej. Wymiar zajęć od 3 do 8 godzin w okresach od 3 do 5 lat.